TRAINING

TRƯỚC ĐÀO TẠO

Phân tích yêu cầu đào tạo.

Xây dựng chương trình khung và các bài thực hành (LAB), bài tập tình huống.

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO
 

Đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm.

Xử lý tình huống thực tế, giải quyết trực tiếp các vấn đề Doanh nghiệp đang gặp phải.

Trang bị những kiến thức, công cụ nhằm giúp học viên giải quyết vấn đề cách triệt để.

SAU ĐÀO TẠO

Cuối khóa học, Saigon LAB sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá tổng thể và đề xuất những giải pháp tối ưu để Doanh nghiệp ứng dụng vào thực tế.