TRAINING

TRAINING

TRƯỚC ĐÀO TẠO Phân tích yêu cầu đào tạo. Xây dựng chương trình khung và các bài thực hành (LAB), bài tập tình huống. TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO   Đào tạo trên nguyên tắc lấy...

Xem chi tiết