ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

1. VULNERABILITY ASSESSMENT – DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG BẢO MẬT Thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà soát trên hệ thống thông tin của khách hàng để tìm ra các điểm yếu, lỗ...

Xem chi tiết