GIẢI PHÁP SMB

     

Internet là một phần không thể tách rời với hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống mạng tiêu chuẩn, ổn định, bảo mật là nền tảng ban đầu cho sự phát triển vững vàng của doanh nghiệp. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng, tài liệu thiết kế tham khảo được tinh chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện về tài chính.