<

Giải pháp quản lý bảo mật tập trung

Giải pháp phân tích sự kiện và cảnh báo an ninh

  • Lợi ích: giám sát, phân tích và quản lý tập trung hệ thống nhật ký (log).
  • Tính năng:

- Thu thập log từ tất cả các thành phần hệ thống gồm: mạng, thiết bị bảo mật, máy chủ, hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu.

- Tự động tổng hợp và phân tích log trên toàn hệ thống.

- Đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người quản trị khi hệ thống có sự cố.

- Liên kết các sự kiện từ nhiều nguồn log.

Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền

  • Lợi ích: giám sát, quản lý các tài khoản đặc quyền trên hệ thống.
  • Tính năng:

- Tất cả tài khoản quản trị, tài khoản đặc quyền được lưu trữ và mã hóa trên máy chủ bảo vệ.

- Theo dõi, giám sát các hành vi thực thi trên hệ thống khi dùng tài khoản đặc quyền đăng nhập.

- Giới hạn các tập lệnh được quyền thực thi của các tài khoản.

- Cấp phát tài khoản theo quy trình chặt chẽ.