<

INTRANET

Intranet là mạng riêng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền tin của Internet để truyền số liệu và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng tường lửa, chỉ có người dùng của tổ chức đó mới được sử dụng tài nguyên của mạng riêng này. 

Ngày nay, để đáp ứng được những yêu cầu phát triển và quảng bá hình ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp như: Quảng bá hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp ra thế giới bên ngoài, tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp, triển khai các dịch vụ thương mại điện tử e-commerce, hiện đai hóa việc quản lý hành chính, thay đổi cách thức, lề lối làm việc thủ công, tăng năng suất lao động, v.v, Công ty Saigonlab đã đưa ra giải pháp để thiết kế và triển khai Intranet cho khách hàng với mọi qui mô dựa trên cơ sở các công nghệ hiện đại, phù hợp với các điều kiện và môi trường Việt Nam.