<

Các công cụ XnapShot và QuickLaunch mới hỗ trợ XenDesktop

Những công cụ mới hỗ trợ máy tính để bàn ảo hóa của Centrix.
Những công cụng này giúp người quản trị sẽ quản trị hệ thống một cách dễ dàng hơn. Họ có thể can thiệp sâu hơn và hiểu qui trình hoạt động của máy tính đang được ảo hóa một cách chi tiết nhất.
Một công cụ mới của Citrix đã được thiết kế để giúp người dùng XenDesktop thu thập thông tin chi tiết hơn về phần cứng đang được sử dụng.

Theo một blog của Citrix, thông tin có thể được tập hợp theo cách mà người dùng sẽ thấy dễ dàng để so sánh với nhiều bộ sưu tập Xnapshot khác, do đó các thay đổi đối với môi trường có thể được làm nổi bật bằng cách sử dụng chính Xnapshot.Xnapshot cung cấp những thông tin về các tính năng như BIOS đang được sử dụng, trình điều khiển (driver) thiết bị, các miếng vá nóng (hotfix) đã cài đặt, dịch vụ Windows, thông tin Registry và tập tin nhị phân Citrix.