<

Quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu

Hợp nhất và ảo hóa đã thực hiện quản lý về môi trường vật lý phức tạp hơn. Một cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu quản lý không đúng cách có thể dẫn đến sự gián đoạn mạng lưới nhiệm vụ quan trọng và tăng Mean Time để sửa chữa, ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả hoạt động và dịch vụ.

Các chuyên gia Trung tâm dữ liệu đang bị thách thức trên nhiều mặt trận. Bây giờ hơn bao giờ hết, tầm nhìn vào các số liệu chính trung tâm dữ liệu hoạt động - năng lượng, không gian, kết nối, và làm mát - là rất quan trọng để thành công.

Chúng tôi quản lý cơ sở hạ tầng vật lý ™ (PIM ™) nền tảng phần mềm sử dụng kết hợp với PanView iQ ™ (PViQ ™) phần cứng hệ thống của chúng tôi và chọn thiết bị của bên thứ ba cung cấp một mức độ 360 điểm vật lý-to-logic của các môi trường trung tâm dữ liệu.