<

Cơ sở hạ tầng và đám mây

Cách linh hoạt để làm cho khối lượng công việc và dữ liệu được hữu ích bởi việc kết hợp đúng đắn giữa cơ sở hạ tầng của bạn và điện toán đám mây.

Mô hình đám mây lai (Hybrid Clouds) là một dịch vụ đám mây tích hợp sử dụng sự kết hợp của đám mây "doanh nghiệp" và đám mây "công cộng", cho phép chia sẻ hạ tầng hoặc đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu, kết nối các mạng lưới quản lý hoặc dịch vụ mạng. Đám mây lai giúp mở rộng các dịch vụ đám mây một cách nhanh chóng, mang đến điều tốt nhất cho nhiều mô hình clouds, khả năng mở rộng cao và hiệu quả chi phí. Mô hình đám mây lai thúc đẩy sự kết hợp của cơ sở hạ tầng và điện toán đám mây nhằm giải quyết an toàn dữ liệu, quản trị, tuân thủ và thách thức về ngân sách.